Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Privaatsustingimusedalates 01.03.2022

Isikuandmetevastutavakstöötlejaks on MA FASHION HOLDING OÜ (aadressTüri tn 10c Tallinn Harjumaa 11313, e-mailiaadress eshopeu@marcandandre.com).

1. IsikuandmetetöötlemiseljärgitakseEestijaEuroopaLiiduõigusakte.

2. MA Fashion Holdingkogubisikuandmeid MARC&ANDRÉ kauplustesjaveebipoeswww.marcandandre.eu (edaspidiVeebipood) püsikliendiksregistreeridasoovijatelt (edaspidiKlient) taotluseesitamisel, kesvastavaltaotluselkinnitabomanõusolekutpüsikliendiksregistreerimisetingimustega.

3. IsikuandmeidkogubjatöötlebvastutavtöötlejaVastutavtöötlejaeiavaldatalleteatavakssaanudandmeidkolmandateleisikutele.

3. Vastutavtöötlejakogubjärgmiseidisikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-postiaadress, kaubakohaletoimetamiseaadressjaostuajalugu. Kõikivastutavaletöötlejaleteatavakssaanudisikuandmeidkäsitletaksekuikonfidentsiaalsetinfot.

4. Vastutavtöötlejakogub Veebipoeskapüsikliendiksmitteregistreerunudostjatepooltsisestatudisikuandmeidmahus, mida on vajalepingutäitmiseks. Vastutavtöötlejaedastabisikuandmeidveoteenustpakkuvaleettevõteteleselleks, etkohaletoimetadakaupa.

5. Isikuandmeidkogutakseningneidtöödeldaksejärgmisteleesmärkidel: lepingutäitmiseks, kaubakliendilesaatmiseks,  ostuanalüüsidetegemiseks, püsikliendiprogrammiteenindamiseks, sh. soodustustetegemiseks ja turunduslikesõnumitesaatmiseks. 

6. Vastutavtöötlejaeiavaldatalleteatavakssaanudandmeidkolmandateleisikutele, väljaarvatudjuriidilisestisikustvolitatudtöötlejateletingimusel, etsellisetöötlejaga on sõlmitudleping, mille kohaseltvolitatudtöötleja on kohustatudhoidmatöödeldavadisikuandmedkonfidentsiaalsetenaningtagamaisikuandmetekaitsevastavaltseadusessätestatudnõuetele. Sellisteksvolitatudtöötlejateks on lepingulisedkoostööpartneridnagukassatarkvara, makselahenduste, transporditeenuste, SMS teenuste, E-mailiteenuste ja serverimajutusteenustepakkujad, sealhulgas, kuidmitteainult: Erply- Majandustarkvara OÜ, Maksekeskus AS, Eesti Post AS, Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, SendSmaily OÜ.

7. Vastutavtöötlejarakendabasjakohaseidfüüsilisi, organisatsioonilisijainfotehnilisiturvameetmeid, et kaitstaisikuandmeidjuhuslikuvõiebaseaduslikuhävitamise, kaotsimineku, muutmisevõiloatajuurdepääsu ja avalikustamiseeest. Juurdepääsandmetemuutmiseksjatöötlemiseks on ainultselleksvolitatudisikutel.

8. VastutavtöötlejavõibsaataKliendileuudiskirjuningpakkumisikliendi e-postiaadressilevõiSMSivahenduselainultjuhul, kuiklient on andnudsellekseelnevaltnõusoleku. Kliendil on õigusigalajalnõusolektagasivõtta, lahkudesuudiskirjatellimusestläbivastavalingi, mis on toodudigasuudiskirjasvõi SMS sõnumis.

9. Isikuandmeidsäilitatakse 5 aastatarvatesviimasesttehingustningisikuandmetekustutamisegaanonümiseeritakseostuajalugu. Raamatupidamisejaoksvajalikudisikuandmedsäilitatakseseitseaastat.

10. Kliendil on igalajalõigustagasivõttaendanõusolekisikuandmetetöötlemisekspüsikliendiprogrammiraamesjanõudaomaandmetekustutamist. Alatesandmetekustutamisehetkest, eisaavastutavtöötlejapakkudaKliendileliikmelisusegakaasnevaidsoodustusivastutavatöötlejapoolthallatavatesmüügipunktidesjaveebipoes. Maksetejatarbijavaidlustegaseotudvaidlustekorral on vastutavalkäitlejalõigussäilitadaisikuandmeidkuninõudetäitmisenivõiaegumistähtajalõpuni.

11. Kliendiisikuandmetetöötlemisegaseotudteabeväljastamise, parandamise, andmeteülekandmisevõikustutamisetaotlusisaabesitadakirjalikusvormis ja Kliendipooltvõidigiallkirjastatult e-postiaadressile eshopeu@marcandandre.com võipaberkandjalallkirjastatultMA FASHION HOLDING OÜ (aadressTüritn 10c Tallinn Harjumaa 11313).

12. JuhulkuiKlientleiab, etisikuandmetetöötlemisel on rikutudtemaõigusi on KliendilõiguspöördudaAndmekaitseInspektsiooni ja kohtupoole.